• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه ششم ابتدایی از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

آموزگار : خانم زهرا خسروزاده

 • صفحات 1 تا 100 کتاب

فایل های سرفصل 1

فیلم آموزشی ریاضی ششم صفحه ۴بخش اول
فیلم آموزشی ریاضی ششم صفحه ۴بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم صفحه ۴ قسمت دوم
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم صفحه ۴ قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۵
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۵ (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی ششم صفحه ۶
فیلم آموزشی تدریس ریاضی ششم صفحه ۶ (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی الگوهای عددی
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی الگوهای عددی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۷بخش اول
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۷بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۷بخش دوم
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۷بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم صفحات ۷و۸(آموزگار:زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم صفحات ۷و۸(آموزگار:زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی صفحه ۹ آموزگار(زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی صفحه ۹ آموزگار(زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۱۰آموزگار(زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۱۰آموزگار(زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی عدد نویسی آموزگار (زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی عدد نویسی آموزگار (زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات۱۱و۱۲آموزگار(زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات۱۱و۱۲آموزگار(زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات 13و14 آموزگار (زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات 13و14 آموزگار (زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۱۵ آموزگار (زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۱۵ آموزگار (زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی بخش پذیری آموزگار (زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی بخش پذیری آموزگار (زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۱۶و۱۷ آموزگار(خانم زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۱۶و۱۷ آموزگار(خانم زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم صفحات 17و18دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم صفحات 17و18دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم حل تمرینات صفحه 19 دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم حل تمرینات صفحه 19 دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم جزوه نویسی اعداد صحیح دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم جزوه نویسی اعداد صحیح دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم حل تمرینات مرور فصل اول دبستان خردمند نوین رشت آموزگا
فیلم آموزشی ریاضی پایه ششم حل تمرینات مرور فصل اول دبستان خردمند نوین رشت آموزگا (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی ششم صفحه ۲۴ دبستان خردمند نوین رشت زهرا خسروزاده
فیلم تدریس ریاضی ششم صفحه ۲۴ دبستان خردمند نوین رشت زهرا خسروزاده (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی ششم صفحه ۲۵دبستان خردمند نوین رشت زهرا خسروزاده
فیلم تدریس ریاضی ششم صفحه ۲۵دبستان خردمند نوین رشت زهرا خسروزاده (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی ششم صفحه ۲۶دبستان خردمند نوین رشت خسروزاده
فیلم تدریس ریاضی ششم صفحه ۲۶دبستان خردمند نوین رشت خسروزاده (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم ریاضی ششم صفحه 27دبستان خردمند نوین رشت خسروزاده
فیلم ریاضی ششم صفحه 27دبستان خردمند نوین رشت خسروزاده (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 7 ثانيه
ریاضی ششم صفحه ۲۸.خردمند نوین رشت.خسروزاده
ریاضی ششم صفحه ۲۸.خردمند نوین رشت.خسروزاده (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی ششم صفحات 29و30خردمندنوین رشت خسروزاده
ریاضی ششم صفحات 29و30خردمندنوین رشت خسروزاده (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم ریاضی ششم حل تمرین صفحات 30و31 دبستان خردمند نوین رشت
فیلم ریاضی ششم حل تمرین صفحات 30و31 دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی کسر دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی کسر دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۲و۳۳دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۲و۳۳دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۴و۳۵دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۴و۳۵دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۶و۳۷ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۶و۳۷ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۸و۳۹دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۳۸و۳۹دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم مرور فصل دوم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم مرور فصل دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی ششم صفحات44و۴۵ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی ششم صفحات44و۴۵ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۴۵و۴۶ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۴۵و۴۶ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۴۸ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۴۸ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۴۹ دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۴۹ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۵۰ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۵۰ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۵۱ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۵۱ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی اعشار بخش اول دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم جزوه نویسی اعشار بخش اول دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 45 ثانيه
جزوه نویسی اعشار پایه ششم بخش دوم دبستان خردمندنوین رشت
جزوه نویسی اعشار پایه ششم بخش دوم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۵۲و۵۳دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۵۲و۵۳دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۵۳ و ۵۴ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۵۳ و ۵۴ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه۵۵ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه۵۵ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 13 ثانيه
حل تمرینات ریاضی پایه ششم صفحات ۵۶و۵۷ دبستان خردمند نوین رشت
حل تمرینات ریاضی پایه ششم صفحات ۵۶و۵۷ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 41 ثانيه
حل تمرین صفحات ۵۷ و ۵۸ ریاضی پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
حل تمرین صفحات ۵۷ و ۵۸ ریاضی پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 45 ثانيه
حل تمرین صفحات ۵۸ و ۵۹ ریاضی پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
حل تمرین صفحات ۵۸ و ۵۹ ریاضی پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 144 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 7 ثانيه
حل مرور فصل ریاضی پایه ششم صفحه ۶۰ دبستان خردمند نوین رشت
حل مرور فصل ریاضی پایه ششم صفحه ۶۰ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 30 ثانيه
حل نمونه سوالات مبحث اعشار پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت
حل نمونه سوالات مبحث اعشار پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۶۴ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۶۴ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۶۵ دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۶۵ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۶۶ و ۶۷ دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۶۶ و ۶۷ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۶۷ و ۶۸ دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۶۷ و ۶۸ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۶۹ دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحه ۶۹ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۷۰ و ۷۱ دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۷۰ و ۷۱ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۷۳،۷۲،۷۱دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۷۳،۷۲،۷۱دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات۷۴، ۷۵و ۷۶ دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس ریاضی پایه ششم صفحات۷۴، ۷۵و ۷۶ دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 4 ثانيه
حل تمرینات صفحه ۷۷ ریاضی ششم دبستان خردمند نوین رشت
حل تمرینات صفحه ۷۷ ریاضی ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 18 ثانيه
حل تمرینات صفحه ۷۸ کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت
حل تمرینات صفحه ۷۸ کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 30 ثانيه
حل تمرینات صفحه ۷۹ کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت
حل تمرینات صفحه ۷۹ کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه
حل تمرینات صفحات ۸۰ و ۸۱ کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت
حل تمرینات صفحات ۸۰ و ۸۱ کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 115 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 16 ثانيه
حل تمرینات صفحات ۸۱ و ۸۲کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت
حل تمرینات صفحات ۸۱ و ۸۲کتاب ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی پایه ششم جزوه نویسی فصل چهارم دبستان خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم جزوه نویسی فصل چهارم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 17 ثانيه
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۸۹،۸۸و۹۰ دبستان خردمندنوین رشت
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۸۹،۸۸و۹۰ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 37 ثانيه
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۹۱و۹۲ دبستان خردمندنوین رشت
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۹۱و۹۲ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 1 ثانيه
حل تمرینات صفحات ۹۲و۹۳ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت
حل تمرینات صفحات ۹۲و۹۳ریاضی پایه ششم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 119 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۴ و ۹۵ دبستان خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۴ و ۹۵ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۵ و ۹۶ دبستان خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۵ و ۹۶ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحه ۹۷ دبستان خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحه ۹۷ دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۸ و۹۹ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۸ و۹۹ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۹ و ۱۰۰ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۹۹ و ۱۰۰ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه
حل تمرینات صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
حل تمرینات صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ ریاضی پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 5 ثانيه

 • صفحات 100 تا آخر

فایل های سرفصل 2

تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 38 ثانيه
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۱۰۴ و ۱۰۵ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
تدریس ریاضی پایه ششم صفحات ۱۰۴ و ۱۰۵ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۰۵ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۰۵ دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 4 ثانيه
حل تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان خردمند نوین رشت
حل تمرین صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ مرور فصل پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ مرور فصل پنجم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی پایه ششم حل تمرینات صفحه ۱۱۴ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم حل تمرینات صفحه ۱۱۴ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۵ ،۱۱۶ و ۱۱۷ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۵ ،۱۱۶ و ۱۱۷ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۹ و ۱۲۰ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۱۹ و ۱۲۰ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۱، ۱۲۲ و۱۲۳ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۱، ۱۲۲ و۱۲۳ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۲۵ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۲۵ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۶ و ۱۲۷ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۶ و ۱۲۷ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ مرور فصل ششم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ مرور فصل ششم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه
ریاضی پایه ششم جزوه نویسی فصل شش دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم جزوه نویسی فصل شش دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۳۶ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۳۶ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۷ و۱۳۸ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۷ و۱۳۸ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۹ و ۱۴۰ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۳۹ و ۱۴۰ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۴۱ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحه ۱۴۱ دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 19 ثانيه
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۴۲و۱۴۳ مرور فصل هفتم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت
ریاضی پایه ششم صفحات ۱۴۲و۱۴۳ مرور فصل هفتم دبستان هوشمند خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی پایه ششم جزوه نویسی فصل هفتم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
ریاضی پایه ششم جزوه نویسی فصل هفتم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید