• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
سیستم های تهویه مطبوع یکی از بخش های اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان به شمار می آید.تهویه مطبوع علمی است که به بررسی اصول کنترل درجه حرارت،رطوبت،سرعت و تمیزی هوا در محیط به منظور رسیدن به شرایط آسایش انسان می پردازد.شبکه های توزیع آب مصرفی،جمع آوری فاضلاب و توزیع گاز طبیعی سایر بخش های اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان را تشکیل می دهد.

مدرس : دکتر سلمان زاده

فایل های سرفصل 1

جلسه اول تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه اول تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه دوم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه دوم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
جلسه سوم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه سوم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 29 دقيقه
جلسه چهارم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه چهارم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
جلسه پنجم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه پنجم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 152 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
جلسه ششم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه ششم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه هفتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه هفتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
جلسه هشتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه هشتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 21 دقيقه
جلسه نهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه نهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
جلسه دهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه دهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه یازدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه یازدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 27 دقيقه
جلسه دوازدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه دوازدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 29 دقيقه
جلسه سیزدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه سیزدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 161 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 26 دقيقه
جلسه چهاردهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه چهاردهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
جلسه پانزدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه پانزدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
جلسه شانزدهم تهویه مطبوع دکترسلمان زاده
جلسه شانزدهم تهویه مطبوع دکترسلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
جلسه هفدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه هفدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
جلسه هجدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه هجدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
جلسه نونزدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه نونزدهم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه بیستم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه بیستم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه
جلسه ۲۱ تهویه مطبوع
جلسه ۲۱ تهویه مطبوع (رایگان)
حجم فایل: 152 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه
جلسه ۲۲ام تهویه مطبوع
جلسه ۲۲ام تهویه مطبوع (رایگان)
حجم فایل: 152 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 26 دقيقه
جلسه ۲۳ ام تهویه مطبوع
جلسه ۲۳ ام تهویه مطبوع (رایگان)
حجم فایل: 170 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 24 دقيقه
جلسه ۲۴ تهویه مطبوع
جلسه ۲۴ تهویه مطبوع (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 24 دقيقه
جلسه 25ام درس تهویه مطبوع
جلسه 25ام درس تهویه مطبوع (رایگان)
حجم فایل: 153 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 21 دقيقه
جلسه بیست و ششم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه بیست و ششم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه بیست و هفتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه بیست و هفتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 29 دقيقه
جلسه بیست و هشتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه بیست و هشتم تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقيقه
جلسه بیست و نهم(جلسه آخر) تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده
جلسه بیست و نهم(جلسه آخر) تهویه مطبوع دکتر سلمان زاده (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید