• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت اول
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 315 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 276 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 25 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهارم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 364 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پنجم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 52 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت ششم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 18 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 377 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هشتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 402 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 5 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 462 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 58 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 364 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت یازدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 310 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوازدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 11 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سیزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 318 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 56 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهاردهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهاردهم (رایگان)
حجم فایل: 328 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پانزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 59 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت شانزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت شانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفدهم (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هیجدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هیجدهم (رایگان)
حجم فایل: 270 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نوزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نوزدهم (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 53 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیستم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیستم (رایگان)
حجم فایل: 278 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 52 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست و یکم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست و یکم (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ودوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ودوم (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 13 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وسوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وسوم (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وچهارم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وچهارم (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 59 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وپنجم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وپنجم (رایگان)
حجم فایل: 298 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 6 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وششم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وششم (رایگان)
حجم فایل: 290 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهفتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهفتم (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهشتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهشتم (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ونهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ونهم (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سی ام
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سی ام (رایگان)
حجم فایل: 332 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 10 دقيقه

فایل های سرفصل 2

آموزش کل فرمول های فیزیک دریک جلسه
آموزش کل فرمول های فیزیک دریک جلسه (رایگان)
حجم فایل: 824 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 39 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش فیزیک دوازدهم
رایگان
6 ساعت و 19 دقيقه
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک فیزیک دوازدهم فیزیک کنکور

فیزیک علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک پایه فیزیک2

آموزش فیزیک کنکور
رایگان
25 ساعت و 48 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید