• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی بصوت جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت اول
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 475 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 44 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت دوم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 441 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 38 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت سوم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 462 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 53 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت چهارم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 356 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 42 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت پنجم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 423 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 48 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت ششم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 349 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 44 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هفتم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 452 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هشتم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 327 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 40 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت نهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 461 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت دهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 335 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 24 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت یازدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 386 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت دوازدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 440 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 53 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت سیزدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 360 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 57 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت چهاردهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت چهاردهم (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 43 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت پانزدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت پانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 295 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 45 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت شانزدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت شانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 260 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هفدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هفدهم (رایگان)
حجم فایل: 222 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 34 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هجدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت هجدهم (رایگان)
حجم فایل: 216 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت نوزدهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت نوزدهم (رایگان)
حجم فایل: 244 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 24 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیستم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیستم (رایگان)
حجم فایل: 325 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست ویکم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست ویکم (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و دوم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و دوم (رایگان)
حجم فایل: 260 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و سوم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و سوم (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 37 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و چهارم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و چهارم (رایگان)
حجم فایل: 643 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 38 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست وپنجم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست وپنجم (رایگان)
حجم فایل: 292 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و ششم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و ششم (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 28 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و هفتم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و هفتم (رایگان)
حجم فایل: 245 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و هشتم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و هشتم (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و نهم
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت بیست و نهم (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت سی ام +فـــــــلش بــــــــــــــک
آموزش زیست شناسی جامع توسط استاد آرامفر قسمت سی ام +فـــــــلش بــــــــــــــک (رایگان)
حجم فایل: 267 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 52 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید