• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی ادبیات فارسی کنکور بصورت جمع بندی شده و کامل از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش ادیبات کنکور توسط شاهین شاهین زاد
آموزش ادیبات کنکور توسط شاهین شاهین زاد (رایگان)
حجم فایل: 597 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت دوم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 41 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت سوم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 212 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 47 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت چهارم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت پنجم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 225 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت ششم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 272 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 51 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هفتم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 237 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هشتم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 39 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت نهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 34 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت دهم درس 2 و 3سال دوازدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت دهم درس 2 و 3سال دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت یازدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 39 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت دوازدهم مرور
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت دوازدهم مرور (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 33 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت سیزدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 253 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 39 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت چهاردهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت چهاردهم (رایگان)
حجم فایل: 866 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 45 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت پانزدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت پانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 952 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 40 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت شانزدهم_ درس 8 و 9 دوازدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت شانزدهم_ درس 8 و 9 دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 292 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هفدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هفدهم (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 40 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هجدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت هجدهم (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 26 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت نوزدهم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت نوزدهم (رایگان)
حجم فایل: 808 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 50 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیستم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیستم (رایگان)
حجم فایل: 171 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 34 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و یکم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و یکم (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و دوم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و دوم (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و سوم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و سوم (رایگان)
حجم فایل: 539 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 40 دقيقه
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و چهارم
آموزش ادبیات کنکور توسط شاهین شاهین زاد قسمت بیست و چهارم (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه

فایل های سرفصل 2

آموزش جامع دستور زبان فارسی فقط در یک جلسه
آموزش جامع دستور زبان فارسی فقط در یک جلسه (رایگان)
حجم فایل: 619 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 5 ساعت و 25 دقيقه
آموزش جامع قرابت معنایی فقط در یک جلسه
آموزش جامع قرابت معنایی فقط در یک جلسه (رایگان)
حجم فایل: 473 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 40 دقيقه
آموزش جامع آرایه های ادبی فقط در یک جلسه
آموزش جامع آرایه های ادبی فقط در یک جلسه (رایگان)
حجم فایل: 536 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 3 ساعت و 52 دقيقه

فایل های سرفصل 3

آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت اول
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 674 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت دوم
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 613 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 55 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت سوم
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 497 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت چهارم
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 519 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت پنجم
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 310 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت ششم
آموزش تاریخ ادبیات کنکور+تصویرسازی قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 4

shahin shahinzad araye adabi part1-آموزش کنکور 97
shahin shahinzad araye adabi part1-آموزش کنکور 97 (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 58 ثانيه
shahin shahinzad araye adabi part2 آموزش کنکور 97
shahin shahinzad araye adabi part2 آموزش کنکور 97 (رایگان)
حجم فایل: 144 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
shahin shahinzad araye adabi part3 آموزش کنکور 97
shahin shahinzad araye adabi part3 آموزش کنکور 97 (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
shahin shahinzad araye adabi part4 آموزش کنکور 97
shahin shahinzad araye adabi part4 آموزش کنکور 97 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 1 -ادبیات رو صد بزن
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 1 -ادبیات رو صد بزن (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 3 -ادبیات رو صد بزن
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 3 -ادبیات رو صد بزن (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 2 -ادبیات رو صد بزن
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 2 -ادبیات رو صد بزن (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 4 -ادبیات رو صد بزن
آموزش آرایه های ادبی 2 پارت 4 -ادبیات رو صد بزن (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 58 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش ادبیات کنکور در 6 جلسه
رایگان
12 ساعت و 6 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس ادبیات فارسی بصورت یه جمع بندی کلی در 6 جلسه از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع ادبیات ادبیات جامع کنکور ادبیات کنکور

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید