• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
استاتیک شاخه ای از دانش فیزیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره سامانه های فیزیکی در حال تعادل ایستا می پردازد. تعادل ایستا حالتی است که در آن، مکان نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که اجزا و سازه‌ها در اثر اعمال نیروهای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ مورد نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم (گرانیگاه) آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.
مقاومت مصالح (strength of material) شاخه ای از علم مكانیك است كه با استفاده از روشهای تحلیلی به بررسی و تعیین مقاومت (strength) و صلبیت(rigidity) و نیز پایداری ارتجاعی اعضای باربر می پردازد. مبحث مقاومت مصالح كه اصالتاً در حیطه مسائل مهندسی مطرح می گردد مانند علم تئوری ارتجاعی(theory of elasticity)  و تئوری خمیری (theory of plasticity)رفتار اجسام را با نگرش صرفاً ریاضی و با چنان دقتی تحلیل نمیكند.
مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح (به فرانسوی: Résistance des matériaux) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

فایل های سرفصل 1

آموزش استاتیک جلسه اول ساسان رحمانی راد
آموزش استاتیک جلسه اول ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش استاتیک جلسه دوم ساسان رحمانی راد
آموزش استاتیک جلسه دوم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 153 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه سوم استاتیک ساسان رحمانی راد
جلسه سوم استاتیک ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 18 ثانيه
اموزش استاتیک جلسه چهارم ساسان رحمانی راد
اموزش استاتیک جلسه چهارم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 161 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 10 ثانيه
استاتیک جلسه پنجم ساسان رحمانی راد
استاتیک جلسه پنجم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 58 ثانيه
استاتیک جلسه ششم ساسان رحمانی راد
استاتیک جلسه ششم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش استاتیک جلسه هفتم ساسان رحمانی راد
آموزش استاتیک جلسه هفتم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش استاتیک جلسه هشتم ساسان رحمانی راد
آموزش استاتیک جلسه هشتم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش استاتیک جلسه نهم ساسان رحمانی راد
آموزش استاتیک جلسه نهم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش درس استاتیک جلسه دهم ساسان رحمانی راد
آموزش درس استاتیک جلسه دهم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 46 ثانيه

فایل های سرفصل 2

جلسه اول مقاومت مصالح ساسان رحمانی راد
جلسه اول مقاومت مصالح ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش مقاومت مصالح جلسه دوم ساسان رحمانی راد
آموزش مقاومت مصالح جلسه دوم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش مقاومت مصالح جلسه سوم ساسان رحمانی راد
آموزش مقاومت مصالح جلسه سوم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش مقاومت مصالح جلسه چهارم ساسان رحمانی راد
آموزش مقاومت مصالح جلسه چهارم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 214 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش مقاومت مصالح جلسه پنجم ساسان رحمانی راد
آموزش مقاومت مصالح جلسه پنجم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش مقاومت مصالح جلسه ششم ساسان رحمانی راد
آموزش مقاومت مصالح جلسه ششم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش مقاومت مصالح جلسه هفتم ساسان رحمانی راد
آموزش مقاومت مصالح جلسه هفتم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش درس مقاومت مصالح جلسه هشتم ساسان رحمانی راد
آموزش درس مقاومت مصالح جلسه هشتم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش درس مقاومت مصالح جلسه نهم ساسان رحمانی راد
آموزش درس مقاومت مصالح جلسه نهم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 144 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش درس مقاومت مصالح، جلسه دهم ساسان رحمانی راد
آموزش درس مقاومت مصالح، جلسه دهم ساسان رحمانی راد (رایگان)
حجم فایل: 140 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 18 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش استاتیک
رایگان
9 ساعت و 31 دقيقه
استاتیک یا ایستایی‌شاخه‌ای از دانش فیزیک(مکانیک) و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ سامانه‌های فیزیکی در حال تعادل ایستا(یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد.

Static آموزش درس استاتیک استاتیک استاتیک رشته مکانیک درس استاتیک

آموزش درس مقاومت مصالح
رایگان
1 ساعت و 37 دقيقه
مقاومت مواد، مقاومت مصالح یا مکانیک مواد بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

آموزش مقاومت مصالح درس مقاومت مصالح مقاومت رشته مهندسی مقاومت مصالح

آموزش درس استاتیک
رایگان
2 ساعت و 23 دقيقه
استاتیک یا ایستایی‌ (به انگلیسی: Statics) شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد.

Static آموزش استاتیک استاتیک استاتیک رشته مکانیک درس استاتیک

آموزش مقاومت مصالح
رایگان
6 ساعت و 22 دقيقه
هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کند. اکثر سازه های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می روند، مانند شفت ها، فلنج ها و آرماتور در سازه های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند.

آموزش مقاومت مصالح درس مقاومت مصالح مقاومت مصالح

آموزش درس مقاومت مصالح 2
رایگان
27 ساعت و 51 دقيقه
مقاومت مواد، مقاومت مصالح یا مکانیک مواد بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد.

آموزش مقاومت آموزش مقاومت مصالح 2 درس مقاومت درس مقاومت مصالح مقاومت رشته مهندسی مقاومت مصالح مقاومت مصالح 2

آموزش درس استاتیک (رشته عمران)
رایگان
25 ساعت و 52 دقيقه
استاتیک یا ایستایی‌ (به انگلیسی: Statics) شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. استاتیک جزو دروس اصلی شاخه مهندسی عمران می باشد.

Static آموزش استاتیک آموزش استاتیک برای دانشجویان عمران آموزش درس استاتیک استاتیک استاتیک برای عمران استاتیک برای عمرانی ها استاتیک رشته عمران درس استاتیک

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید