نشریه تخصصی زیست شناسی

نشریه تخصصی زیست شناسی پس از برگزاری نمایشگاه زیست شناسی در مدارس آموزش وپرورش فارس  تهیه شد.

این نشریه نتیجه اقدام پژوهی درجهت افزایش یادگیری وتمایل دانش آموزان به آموختن این درس به چاپ رسید ونتایج حاکی ازآن بود که افزایش کارهای عملی با میزان اشتیاق و  یادگیری دانش آموزان رابطه مستقیم دارد.

photo gallery 0

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید