درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

فایل های سرفصل 1

topic video file
مجموعه ها - بخش 1 : اجتماع، اشتراک، تفاضل و نمودار وِن (رایگان)
حجم فایل: 180 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
مجموعه ها - بخش 2 : برابری مجموعه ها، تعداد اعضا، مجموعه تهی (رایگان)
حجم فایل: 239 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
مجموعه ها - بخش 3 : زیر مجموعه، نکات تهی، مجموعه اعداد (رایگان)
حجم فایل: 362 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
مجموعه ها - بخش 4 : بازه های باز، نیمه باز و بسته (رایگان)
حجم فایل: 265 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
مجموعه ها - بخش 5 : اجتماع اشتراک تفاضل بازه ها، مجموعه متناهی و نامتناهی (رایگان)
حجم فایل: 315 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
مجموعه ها - بخش 6 : متمم یک مجموعه، قوانین دمورگان (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
مجموعه ها - بخش 7 : تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (رایگان)
حجم فایل: 393 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
دنباله ها - بخش 1 : معرفی الگوهای خطی و غیر خطی، پیدا کردن جمله عمومی (رایگان)
حجم فایل: 337 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه
topic video file
دنباله ها - بخش 2 : الگوهای خطی درجه 1 و غیر خطی درجه 2 (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
دنباله ها - بخش 3 : جمله عمومی دنباله های درجه 2 (رایگان)
حجم فایل: 380 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
دنباله ها - بخش 4 : دنباله های حسابی (رایگان)
حجم فایل: 338 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
دنباله ها - بخش 5 : دنباله های هندسی (رایگان)
حجم فایل: 340 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
دنباله ها - بخش 6 : درباره سری و نکات مهم دنباله های حسابی و هندسی (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
مثلثات - بخش 1 : معرفی نسبت های مثلثاتی به کمک قضیه تالس و تشابه (رایگان)
حجم فایل: 336 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
مثلثات - بخش 2 : نسبت های مثلثاتی در زاویه های 30 و 60 و 45 درجه (رایگان)
حجم فایل: 375 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
مثلثات - بخش 3 : حل مسئله به کمک مثلثات (رایگان)
حجم فایل: 406 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
مثلثات - بخش 4 : دایره مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 407 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
مثلثات - بخش 5 : رابطه شیب خط با تانژانت (رایگان)
حجم فایل: 388 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
مثلثات - بخش 6 : روابط بین نسبت های مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 517 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
مثلثات - بخش 7 : نحوه اثبات و حل مسئله در مثلثات (رایگان)
حجم فایل: 506 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 10 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید