ریاضیات پایه نهم از مهم‌ترین دروس سال نهم تحصیلی هستند. هرچه شما دانش آموزان در این پایه تمرین بیشتری روی ریاضیات پایه نهم داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ روی ریاضیات تمرکز کنید، در سال‌های آینده پایه قوی‌تر خواهید داشت و با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم زمان بیشتری روی این درس بگذارید.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all-1.zip
حجم فایل: 3 گیگابایت و 970 مگابایت
topic video file
all-2.zip
حجم فایل: 3 گیگابایت و 410 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 1 : معرفی مجموعه ها و مجموعه تهی (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 2 : درباره زیر مجموعه ها و تعدادشان (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 3 : برابری مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 4 : کاربرد و نمایش مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 5 : اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 6 : مجموعه ها و احتمال (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 1 : معرفی اعداد حقیقی و گنگ (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 2 : نمایش مجموعه اعداد روی نمودار (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 3 : معرفی قدر مطلق (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 4 : قدر مطلق و اعداد رادیکالی (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 1 : استدلال ، فرض و حکم (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 2 : نحوه ی پیدا کردن فرض ها و اثبات حکم (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 3 : اثبات زاویه ها به کمک توازی و تعامد (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 4 : اثبات همنهشتی مثلث ها (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 5 : اثبات متوازی الاضلاع ها (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 6 : اثبات مثلث های قائم (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 7 : اثبات دایره ها (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 8 : شکل های متشابه (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه

فایل های سرفصل 4

topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 1 : توان های مثبت و منفی (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 2 : ضرب توان های مثبت و منفی (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 3 : اثر توان در پرانتز ها و تقسیم کسری (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 4 : نماد علمی (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 5 : ریشه سوم (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 6 : ساده کردن رادیکال ها (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 7 : ساده کردن به روش تجزیه رادیکال ها (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 8 : گویا کردن کسر ها (رایگان)
حجم فایل: 115 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 27 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 1 : ساده کردن عبارت های جبری به ترتیب درجه (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 2 : معرفی اتحاد ها (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 3 : تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 4 توضیحات: تجزیه اتحاد مزدوج (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 5 : تجزیه اتحاد جمله مشترک (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 6 : معرفی نامعادله ها و مجموعه جواب (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 1 : معرفی نمودار و معادله های خطی (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 2 : مختصات نقطه و معادله خط (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 3 : شیب و عرض از مبدا (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 4 : پیدا کردن شیب (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 5 : خط های موازی محور و پیدا کردن معادله خط (رایگان)
حجم فایل: 140 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 6 : معرفی دستگاه معادله های خطی (رایگان)
حجم فایل: 144 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 7 : حل دستگاه معادله با روش حذفی (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 8 : حل دستگاه معادله با روش جایگزینی و نکات این فصل (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه

فایل های سرفصل 7

topic video file
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 1 : معرفی عبارت های گویا و کسر تعریف نشده (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 2 : نکات ساده کردن عبارت های گویا (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 3 : ضرب و تقسیم عبارت های گویا (رایگان)
حجم فایل: 214 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 4 : جمع و تفریق عبارت های گویا (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 5 : عبارت های گویای مرکب (رایگان)
حجم فایل: 330 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 6 : تقسیم چند جمله ای ها (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 51 دقيقه و 41 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 1 : حجم کره نیم کره و استوانه (رایگان)
حجم فایل: 266 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 2 : مساحت کل استوانه کره و نیم کره (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 3 : حجم هرم و مخروط (رایگان)
حجم فایل: 256 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 4 : سطح حجم و نکات فصل (رایگان)
حجم فایل: 197 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 5 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید