درس ریاضیات هفتم از مهم‌ترین دروس سال هفتم تحصیلی محسوب می‌شود. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده پایه قوی‌تر داشته و با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم زمان بیشتری روی این درس بگذارید.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all.zip
حجم فایل: 5 گیگابایت و 80 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 1 : راهبرد رسم شکل (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 2 : راهبرد الگوسازی (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 3 : راهبرد حذف حالت های نامطلوب (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 4 : راهبرد الگویابی و جمله nام (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 5 : راهبرد حدس و آزمایش (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 6 : راهبرد زیر مسئله (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 7 : راهبرد حل مسئله ساده تر (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 8 : راهبرد روش های نمادین (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 1 : معرفی عددهای مثبت و منفی روی محور (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 2 : جمع و تفریق عددهای صحیح (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 3 : گسترده کردن و نکات جمع و تفریق (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 4 : پرانتز ها و ضرب و تقسیم عددهای صحیح (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 5 : نحوه حل سوالات ترکیبی و پرانتز دار (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 1 : الگوهای عددی و معرفی متغیر ها (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 2 : عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 3 : جاگذاری عدد در عبارت جبری (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 4 : معادله (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 1 : روابط بین پاره خط ها (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 2 : روابط بین زاویه ها (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 3 : انتقال تقارن دوران و هم نهشتی (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 1 : معرفی شمارنده ها یا مقسوم علیه (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 2 : اعداد اول و تجزیه کردن (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 3 : ب.م.م بزرگترین شمارنده مشترک (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 4 : ک.م.م کوچکترین مضرب مشترک (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 16 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 1 : تفاوت حجم با محیط و مساحت (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 2 : معرفی حجم های هندسی (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 3 : فرمول حجم و نحوه محاسبه (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 4 : حجم شکل های پیچیده (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 5 : مساحت جانبی و مساحت کل (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 7

topic video file
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 1 : معرفی توان و تفاوت آن با ضرب معمولی (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 2 : محاسبه توان در اعداد مثبت و منفی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 3 : قوانین محاسبه توان و ترتیب حل (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 4 : ساده کردن توان ها (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 5 : رادیکال و جذر تقریبی (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 1 : معرفی بردار و نحوه نوشتن مختصات (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 2 : برآیند بردار ها (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 3 : کار با محور مختصات و راستای افقی و عمودی (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 4 : مختصات بردار ها (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 5 : جمع متناظر (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 6 : انتقال (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 9

topic video file
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 1 : جمع آوری و نمایش داده های آماری (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 2 : نمودار دایره ای و درصد گیری (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 3 : احتمال و تجربه و اندازه گیری شانس (رایگان)
حجم فایل: 145 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 45 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید