جبر خطی در علوم پایه و مهندسی به منظور حل معادلات خطی ایجاد شده است. اما حل معادلات خطی ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با ماتریس و بردار دارد.

فایل های سرفصل 1

topic video file
جبرخطی عددی جلسه اول (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه دوم (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه سوم (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه پنجم (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 54 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه ششم (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه هفتم (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
جبرخطی عددی جلسه هشتم (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 37 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید