ریاضی عمومی یک پایه و اساس بسیاری از درس‌های رشته‌های مهندسی می‌باشد. این درس در واقع ادامه درس حسابان دوره دبیرستان می‌باشد و در آن به مفاهیمی مانند تابع،‌ حد و پیوستگی، مشتق و کاربردهای آن، انتگرال‌ و کاربردهای آن و مفهموم دنباله و سری پرداخته می‌شود.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all.zip
حجم فایل: 5 گیگابایت و 20 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه اول - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سوم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهارم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه پنجم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 7 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه ششم- مختصات قطبی (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه هفتم- مختصات قطبی (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه هشتم - تابع (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه نهم - ترکیب توابع (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه دهم - توابع خاص (یک به یک، پوشا، ...) (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه یازدهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوازدهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 153 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سیزدهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهاردهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه پانزدهم- توابع هایپربولیک (هذلولی) (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 35 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه شانزدهم- تعریف حد، مفهوم همسایگی و ... (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه هفدهم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه هجدهم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه نوزدهم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیستم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و یکم - حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و دوم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و سوم - حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 17 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و چهارم - مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و پنجم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 57 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و ششم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و هفتم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت مدت زمان: 50 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و هشتم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و نهم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی ام- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و یکم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و دوم -مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 26 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و سوم -انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و چهارم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 119 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و پنجم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و ششم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و هفتم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و هشتم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و نهم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهلم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و یکم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و دوم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و سوم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و چهارم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و پنجم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و ششم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و هفتم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 5 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید