امروزه زبان برنامه نویسی سی شارپ (#C) به دلیل سادگی در یادگیری و امکاناتی که دارد بیش از پیش مورد توجه برنامه نویسان قرار گرفته است.

فایل های سرفصل 1

topic video file
جلسه 1 (معرفی) (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
جلسه 2 (شی گرایی) (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
جلسه 3 (توابع) (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
جلسه 4 (شرط و حلقه) (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
جلسه 5 (تابع Random ، Method Overloading و توابع بازگشتی) (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
جلسه 6 (کار با آرایه) (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
جلسه 7 (فراخوانی در تابع و انواع آن) (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
جلسه ۸ (کتابخانه ها و کتبخانه Array List) (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
جلسه 9 (لیست) (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
جلسه 10 (نگاه عمیق به کپسوله سازی) (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
جلسه 11 (ساختمان داده Stack) (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
جلسه 12(لیست های مرتب) (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
جلسه 13 (Hash Table) (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
جلسه 14 (لیست های پیوندی و کاربرد آن ها) (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
جلسه 15 (صف) (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
جلسه 16 (دیکشنری ها) (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
جلسه 17 (متغیر های محلی و عمومی) (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
جلسه 18 (ارث بری در شی گرایی) (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
جلسه 19 (برنامه نویسی موازی) (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
جلسه 20 (سازنده های خصوصی) (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
جلسه 21 (دلیگیت) (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
جلسه 22 (برنامه نویسی فرم) (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
جلسه 23 (فرم اپلیکشن) (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
جلسه 24 (فرم) (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید