مجتمع آموزشی رایاکوثر از سال 1396 فعالیت خود را در حوزه آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی شروع کرده است.

دانش آموزان

تعداد کل دانش آموزان مؤسسه
0

مدرسین

تعداد کل مدرسین مؤسسه
1

دوره های آموزشی

تعداد کل دوره های مؤسسه
1

دوره های در حال ثبت نام

تعداد دوره های در حال ثبت نام
0