گیاهان دارویی

گیاهان دارویی به عنوان مکمل دارویی به صور داروهای خام،داروهای فرآوری،ادویه جات،عطرها وغذاداروتحول عظیمی را درپزشکی،صنعت وکشاورزی بوجودآورده است.بنابراین روش های بهینه تولیدو هماهنگی عرضه محصولات باتوجه به چگونگی نیازمصرف کنندگان قابل توجه است.بدیهی است رعایت استانداردهای تولید محصولات دارویی به منظور استقبال عموم ازمصرف گیاهان دارویی امری ضروری است .

کتاب حاضر منطبق براستانداردهای آموزش گیاهان دارویی در دوره های کارودانش وفنی وحرفه ای بوده که مروری برچگونگی تولید،فرآوری وآشنایی بامحصولات رایج رابیان می دارد . این کتاب می تواند مورداستفاده دانشجویان،کارآموزان وکلیه علاقمندان به مبحث گیاهان دارویی قرارگیرد.

لازم به ذکراست آشنایی باروش های صحیح تولیدمحصول باکیفیت وعاری از سموم ،روش های بهینه آبیاری وتوجه به هدرنرفتن آب در کشتگاه ها ،ایجادکارگاه های کوچک یا کارخانجات مشارکتی درکنارمزارع و بهادادن به فرآوری وعمل آوری گیاهان دارویی ،اعتمادبه محصولات داخلی وامنیت غذایی را به دنبال خواهدداشت ومی تواندبه عنوان راه حلی جهت رونق  کشاورزی در کشور مطرح گردد .


 

فصل اول:کلیات

فصل دوم:شرایط محیطی

فصل سوم:تکثیر

فصل چهارم :موادموثره

فصل پنجم:فرآوری

فصل ششم:آفات وبیماری ها

فصل هفتم:آشنایی باتیره هاوخواص دارویی

فصل هشتم:روغن های گیاهی

لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b34384

photo gallery 0

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید