نرم‌افزار MATLAB یکی از مهمترین نرم‌افزارهای مورد استفاده مهندسین، فیزیکدانان و ریاضیدانان است. کار با این نرم‌افزار نیاز به مقدماتی دارد. بدیهی تا زمانی که کاربران این نرم‌افزار مقدمات را ندانند، امکان استفاده از قابلیت‌ّای آن برای آنها ممکن نیست.